wersja polska english version Galeria Komitety Komunikaty Lista uczestników Sesja młodych badaczy Program Walne zebranie Almanach Dojazd Zakwaterowanie Kontakt SHP

Komunikaty

Komunikat 1

Komunikat 2

Identyfikatory

Uczestnicy i osoby towarzyszące otrzymają identyfikatory w Biurze Kongresu. Udział w sesjach naukowych, imprezach towarzyszących oraz wstęp na wystawę możliwy będzie tylko z ważnymi identyfikatorami. Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące zobowiązani są do posiadania przy sobie identyfikatorów podczas trwania Kongresu. Brak identyfikatora może być powodem odmowy wstępu do udziału w sesjach naukowych, imprezach towarzyszących oraz wstępu na wystawę. Identyfikatory w kolorze czerwonym należą tylko do organizatorów.

Śniadania i Obiady

Śniadania wydawane będą w miejscu zakwaterowania. Tylko osoby mieszkające w DS. 10 śniadania mają zapewnione w barze na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK po okazaniu identyfikatora. Obiady podawane będą od poniedziałku do środy na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK godzinach od 13.00 do 15.00. Obiady podawane będą wyłącznie na podstawie identyfikatorów.

Warunki udziału w Kongresie

Warunkiem udziału w Kongresie jest przesłanie Komitetowi organizacyjnemu Kongresu, wypełnionego i podpisanego formularza „Zgłoszenie udziału w Kongresie” wraz z dowodem wniesienia opłaty kongresowej i opłat za dodatkowe świadczenia socjalne. Nadesłanie zgłoszenia traktowane jest jako akceptacja niniejszych warunków uczestnictwa.
Komitet organizacyjny uprzejmie prosi o wypełnienie formularza do dnia 19 kwietnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:


KONGRES Humboldta
c/o mgr Agnieszka Reczuch
Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń
Telefon (+48) (56) 611-43-08
Tel/Fax: (+48) (56) 611-48-37
e-mail: 8kongres@humboldt.org.pl

lub przez stronę 8 Kongresu: http://www.8kongres.humboldt.org.pl

Opłatę konferencyjną oraz opłaty za dodatkowe świadczenia socjalne prosimy wpłacić na następujący rachunek bankowy Komitetu Organizacyjnego Kongresu

Societas Humboldtiana Polonorum
Zarząd Główny
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków
PKO BP I O/Kraków
Nr rachunku: 22 1020 2892 0000 5702 0171 7198
Z dopiskiem „Kongres Humboldta” i podaniem nazwiska uczestnika.

Opłata Kongresowa (wpisowe) obejmuje:
- pokrycie w części kosztów organizacji Kongresu,
- trzy obiady w dniach 28, 29 i 30 czerwca b.r.,
- program kulturalny (bez wycieczek), w tym trzy kolacje w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2010 r.,
- materiały kongresowe oraz pokongresowe (drukowane w terminie późniejszym).
Uczestnikom Kongresu (oraz zgłoszonym osobom towarzyszącym) wydane zostaną identyfikatory oraz zaproszenia uprawniające do udziału w imprezach. Z szeroko rozumianych względów organizacyjnych będą Państwo proszeni o ich okazywanie.

Wysokość całkowitej opłaty za uczestnictwo w Kongresie jest zmienna, składa się ona bowiem z tzw. wpisowego, którego wysokość uzależniona jest od statusu uczestnika oraz kosztów wybranej formy noclegu.

Wpisowe.

200 zł dla członków SHP, którzy w dniu 19.04.2010 r. nie będą zalegać ze składkami członkowskimi oraz
150 zł dla osób im towarzyszących.
300 zł dla pozostałych uczestników Kongresu i
150 zł dla osób im towarzyszących.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia wpisowego. Humboldtczycy nie będący członkami SHP, a którzy wyrażą chęć przystąpienia do Societas i do dnia 6 kwietnia nadeślą deklarację członkowską mogą wnieść opłatę ulgową (200 zł.).

Uczestnikom Kongresu proponujemy rezerwację noclegu w kilku wybranych hotelach Torunia, o różnym standardzie bądź w domach studenckich UMK /patrz zakładka Zgłoszenie uczestnictwa/.
Dzięki znaczącym zniżkom uzyskanym w w/w hotelach udział uczestnika Kongresu w kosztach zakwaterowania ustalony zostaje poniżej ich standardowej ceny. Podane ceny obejmują śniadanie.
Zgłaszający proszeni są o podanie na formularzu zgłoszeniowym swoich preferencji odnośnie wyboru hotelu. Życzenia te będziemy starali się spełnić w miarę istniejących możliwości. Prosimy jednak pamiętać, że o rozdziale miejsc będzie decydowała kolejność zgłoszeń, stąd też wczesne odesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty ma tutaj decydujące znaczenie. W formularzu zgłoszeniowym uprzejmie prosimy o wskazanie dwóch alternatywnych miejsc zakwaterowania. Ewentualne różnice w cenie preferowanego, a ostatecznie zarezerwowanego noclegu będą regulowane w biurze Kongresu. Jeśli ktoś z Państwa pragnąłby zatrzymać się w Toruniu dłużej, to możemy zaoferować zniżkową cenę również na pozostałe noce.

Terminy.

Z uwagi na sytuację hotelową w Toruniu (w tym samym czasie odbywa się kilka innych konferencji oraz zawody sportowe) uprzejmie prosimy Państwa o dotrzymanie terminu 19 kwietnia 2010 r. i odesłanie zgłoszenia udziału oraz wniesienia opłaty. ich brak będziemy zmuszeni traktować jako rezygnację z uczestnictwa.

Uczestnicy zgłaszający się po tym terminie będą mogli uczestniczyć w obradach naukowych, lecz ich udział w innych imprezach bądź świadczeniach socjalnych będzie możliwym tylko w miarę wolnych miejsc.

Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie.

W razie rezygnacji, kwoty wniesione będą zwrócone w całości pod warunkiem, że zgłoszenie udziału w Kongresie albo deklaracje dotyczące świadczeń zostaną wycofane do dnia 8 czerwca 2010 roku (decyduje potwierdzona data wysłania takiej wiadomości w formie pisemnej do biura organizacyjnego Kongresu). Jeżeli rezygnacja zostanie zgłoszona później, zastrzegamy sobie prawo zwrotu tylko 50% opłaty rejestracyjnej, zaś z opłaty uczestnictwa w kosztach noclegu potrącone zostaną rzeczywiste koszty naliczone przez hotel (co najmniej pierwsza noc). zwroty zrealizowane zostaną do końca listopada 2010 r. z potrąceniem opłat bankowych.

Uczestnicy Kongresu pokrywają koszty podróży we własnym zakresie.
W terminie do 15 maja 2010 r. Komitet organizacyjny Kongresu potwierdzi otrzymanie „Zgłoszenia udziału w Kongresie” jak też przekaże informację o zarezerwowanym miejscu noclegowym oraz poda warunki ewentualnej dopłaty/zwrotu różnicy cen noclegów. W tym terminie przekażemy również szczegółowy program konferencji. Jeśli ze strony Państwa pojawią się jakieś wątpliwości bądź zapytania prosimy o ich zgłaszanie, najlepiej pocztą elektroniczną na adres 8kongres@humboldt.org.pl.

Sponsorzy: