wersja polska english version Galeria Komitety Komunikaty Lista uczestników Sesja młodych badaczy Program Walne zebranie Almanach Dojazd Zakwaterowanie Kontakt SHP

Zaproszenie do udziału w Sesji Młodych Badaczy – konkurs

Uczestnicy Sekcji Młodych Badaczy, wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostają zaproszeni na Kongres do Torunia na koszt organizatorów. zostaną oni zakwaterowani w Bursie UMK, w pokojach dwuosobowych. osoby pragnące skorzystać z innej formy noclegu (np. pokój jednoosobowy bądź hotel) proszone są o kontakt z biurem Kongresu i wniesienie odpowiedniej dopłaty.

zaproszenie uprawnia do:

a) udziału we wszystkich imprezach oferowanych uczestnikom Kongresu,
b) nieodpłatnego zakwaterowania w pokoju dwuosobowym w domu studenckim w okresie 27-30.06.2010, tj. 3 noce,
c) nieodpłatnego uczestnictwa w spacerze po Toruniu pt.: „Gotyk na dotyk” wraz z przewodnikiem w dniu 30.06.2010 r. po zakończeniu Kongresu.

Młodzi badacze, zgłoszeni na Kongres przez Humboldtczyków, którzy nadesłali wszystkie wymagane dokumenty (abstrakt prezentacji, cv, rekomendację), lecz nie zostali zakwalifikowani do uczestnictwa na koszt organizatorów, mogą wziąć udział w Kongresie pod warunkiem opłacenia noclegów oraz opłaty wpisowej zredukowanej do kwoty 100 zł.

Idea udziału w Sesji Młodych Badaczy:
Ideą planowanej w ramach 8. Międzynarodowego Kongresu Naukowego SHP Sesji Młodych Badaczy jest umożliwienie nawiązania otwartego, międzypokoleniowego dialogu naukowego między uznanymi autorytetami naukowymi a wybranymi w drodze konkursu młodymi badaczami (asystenci, doktoranci, ew. wyjątkowo uzdolnieni studenci lat wyższych), którzy w nieodległej przyszłości mogliby się ubiegać o stypendium badawcze Humboldta. Obecność młodych badaczy na Kongresie winna przyczynić się do poznania przez nich środowiska humboldtczyków, a spotkania i rozmowy z przedstawicielami Fundacji AvH – przyspieszyć decyzję przygotowania aplikacji stypendialnej.

Formuła udziału w Sesji Młodych Badaczy:
Zadaniem zaproszonych będzie aktywne uczestnictwo w obradach Kongresu, a zwłaszcza prezentacja wyników własnej pracy badawczej w formie posteru wraz z krótką (trzy minutową) prezentacją ustną. Obie te prezentacje winny być przygotowane w języku niemieckim lub angielskim. Prace mogą dotyczyć dowolnej dziedziny nauki, lecz powinny być przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały również dla niespecjalistów. Oczekujemy szerokiego i twórczego potraktowania zaproponowanych tematów. Możliwe jest także podejście interdyscyplinarne – przykładowo na temat dotyczący medycyny można wypowiedzieć się z punktu widzenia filozofa, psychologa społecznego czy historyka sztuki.

Formuła konkursu:
Konkurs odbędzie się w dwóch obszarach naukowych, nazwanych umownie naukami humanistycznymi i przyrodniczymi.
Komitet Programowy Kongresu na podstawie przesłanych materiałów zgłoszeniowych wybierze 25-30 osób, które zostaną zaproszone na Kongres na koszt organizatorów (bez kosztów przejazdu). Prezentacja wybranych prac odbędzie się w trakcie specjalnych sesji planowanych na dzień 29 czerwca 2010 r.

Zasady kwalifikacji kandydatów:
Prawo zgłaszania kandydatów mają humboldtczycy. Zaproszenie na Kongres otrzymają osoby wybrane przez Komitet Programowy Kongresu na podstawie materiałów zgłoszeniowych – w szczególności streszczenia proponowanych wystąpień i rekomendacji.
Prezentowane na Kongresie prace młodych badaczy będą dodatkowo oceniane przez komisję konkursową, a najlepsze z nich zostaną wyróżnione. Czynimy starania, aby podobnie jak było to na kongresie w Warszawie głównymi nagrodami były stypendia badawcze w Niemczech.
Zachęcamy wszystkich humboldtczyków do jak najszerszego rozpropagowania idei konkursu oraz do zgłaszania/rekomendacji kandydatów, nawet jeśli sami nie planują udziału w Kongresie.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
Celem zgłoszenia kandydata do udziału w Sekcji Młodych Badaczy prosimy w formularzu WSTĘPNEGO ZGŁOSZENIA podać jego nazwisko, adres korespondencyjny oraz proponowany temat prezentacji. Zgłoszenie wstępne prosimy odesłać do Organizatorów Kongresu do 15.11.2009 r.

Następnie, w terminie do 15 stycznia 2010 r., prosimy o przesyłanie na adres biura Kongresu zgłoszeń zawierających:
• streszczenie pracy w języku niemieckim bądź angielskim o objętości nieprzekraczającej 2 stron formatu A4 pisanych czcionką Times New Roman 12 w formie zbioru przygotowanego w edytorze MsWord. Jeśli streszczenie zawiera ilustracje bądź zdjęcia prosimy o ich przesłanie dodatkowo w formie zbiorów *jpg lub *tiff o większej rozdzielczości,
• krótkie CV obejmujące listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych (uczestnictwo w konferencjach, wyróżnienia itp.),
• list rekomendacyjny od humboldtczyka.

Wszystkich z Państwa, którzy mają dostęp do internetu prosimy o skorzystanie (dla całości lub części dokumentów) z tej formy przekazu. Pozostałe osoby proszone są o nadesłanie zgłoszeń pocztą.

O wynikach konkursu kandydaci powiadomieni zostaną do dnia 15 marca 2010 r.

Kontakt z organizatorami Kongresu

8kongres.humboldt.org.pl

mgr Agnieszka Reczuch
Tel. (056) 611.43.08, tel/fax (056) 611.48.37

Adres pocztowy:
Biuro Kongresu Humboldta
c/o mgr Agnieszka Reczuch,
Wydział Chemii UMK
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

Sponsorzy: