wersja polska english version Galeria Komitety Komunikaty Lista uczestników Sesja młodych badaczy Program Walne zebranie Almanach Dojazd Zakwaterowanie Kontakt SHP

Walne zebranie członków SHP

Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum działając w trybie §25 Statutu zwołuje VIII Walne Zebranie Członków SHP. Zebranie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w pierwszym terminie bądź o godz. 15.00 w drugim terminie w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu przy ul. Chopina 12/18.

Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór:
• Komisji Mandatowej,
• Komisji Skrutacyjnej,
• Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Sprawozdanie z działalności:
• Zarządu Głównego,
• Głównej Komisji Rewizyjnej,
• Sądu Koleżeńskiego.

5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań określonych w punkcie 4 oraz w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.

7. Wybór:
• Prezesa Zarządu Głównego,
• Sekretarza generalnego,
• Pozostałych członków Zarządu Głównego,
• Głównej Komisji Rewizyjnej,
• Sądu Koleżeńskiego.

8. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
oraz ewentualne podjęcie stosownych uchwał.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie Zebrania.
Protokół z przebiegu VII Walnego Zebrania Członków, które odbyło się w dniu 23.06.2007 r. w Warszawie, znajduje się do wglądu w Sekretariacie Zarządu Głównego SHP, a w czasie 8. Międzynarodowego Kongresu Naukowego SHP w Toruniu będzie pozostawać do wglądu w Biurze Kongresu. Zgodnie z § 25 ust.3 członkowie SHP mogą kierować do ZG wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad Walnego Zebrania jednak nie później niż na dwa miesiące przed jego terminem.

Koleżanki i Koledzy członkowie SHP, Pragniemy przypomnieć o konieczności opłacania składek członkowskich. Stanowią one jedyne środki finansujące działania przygotowawcze do Kongresu. Prosilibyśmy aby uregulować należność za okres dwóch ostatnich kadencji ZG tj. od roku 2005. Obowiązująca składka roczna wynosi 25 zł.

Zaległe i bieżące składki prosimy wpłacać na konto:

Zarząd Główny Societas Humboldtiana Polonorum,
PKO BP S.A. I Oddział Kraków,
Nr rachunku: 22 1020 2892 0000 5702 0171 7198
Stan opłacenia składek przez Koleżankę/Kolegę został wysłany pocztą wraz z pierwszym komunikatem.


Sponsorzy: